QUIZ O PANU TADEUSZU

        „Pan Tadeusz” to klasyka polskiej literatury. Poemat o „polskości”, który teoretycznie każdy Polak zna. Czy aby na pewno? W listopadzie Teatr im. Juliusza Osterwy przy okazji scenicznej adaptacji „Pana Tadeusza” zaprasza do udziału w quizie ze znajomości treści poematu. Poniżej znajduje się regulamin, z którym należy się zapoznać oraz do pobrania formularz konkursowy,  który wypełniony trzeba przesyłać do teatru do 16 listopada pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną (sekretariat@teatr-gorzow.pl). Wśród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody (mamy do rozdania 15 bonów upominkowych do sieci salonów Empik, każdy o wartości 100 zł). Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 20 listopada na stronie internetowej teatru. Na początku nie dajcie się zwieść pierwszemu pytaniu, wbrew pozorom, odpowiedź nie jest taka oczywista…Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia.

REGULAMIN KONKURSU „QUIZ O PANU TADEUSZU”

  1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Quiz o Panu Tadeuszu” zwanym dalej Konkursem, jest Teatr im. Juliusza Osterwy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Teatralnej 9.

1.2. Konkurs jest organizowany w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

1.3. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada i kończy się 16 listopada 2018 roku

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I JEGO PRZEBIEG

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego, z wyjątkiem pracowników Organizatora.

2.2. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest wypełnianie i wysyłanie formularza zgłoszeniowego w imieniu osób trzecich.

2.3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest wysłanie na adres Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego, który należy pobrać ze strony internetowej Organizatora.

2.4. Formularz trzeba przesłać do 16 listopada 2018 r. drogą elektroniczną: sekretariat@teatr-gorzow.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego).

2.5. Prawidłowo wypełniony formularz konkursowy powinien zawierać:

– zaznaczone prawidłowe odpowiedzi na 8 pytań dotyczących treści „Pana Tadeusza” (pytania w formularzu mają charakter zamknięty, każde z nich ma tylko jedną właściwą odpowiedź)

-imię i nazwisko uczestnika
-wiek uczestnika
-numer telefonu
-adres e-mail
-adres zamieszkania
– czytelny podpis uczestnika

2.6. Każdy Uczestnik może wysłać do Organizatora Konkursu wyłącznie jeden formularz.

2.7. Spośród prawidłowo wypełnionych i nadesłanych w terminie formularzy zostanie wylosowanych 15 zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni bonem upominkowym o wartości 100 PLN do sieci Empik. Jeden prawidłowo wypełniony formularz to szansa na zdobycie jednego bonu.

2.8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 20 listopada na stronie internetowej Organizatora.

2.9. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora do 30 listopada. Po indywidualnych ustaleniach Organizator może wysłać nagrodę pocztą na adres uczestnika wskazany w formularzu konkursowy.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst  jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator konkursu Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Teatralnej 9 (dalej zwany jako „Administrator”).

3.2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na stronie internetowej Organizatora  www.teatr-gorzow.pl (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.

3.4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: seretariat@teatr-gorzow.pl

3.5. Dane osobowe zwycięzców (imię i nazwisko) zostaną przekazane przez Organizatora Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze w celu złożenia sprawozdania z prawidłowo wykonanego zadania.

3.6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.

3.7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3.8. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

4.2. Uczestnik wysyłając do Organizatora wypełniony formularz konkursowy oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie, akceptuje wszystkie jego zapisy, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w punkcie 3. Regulaminu (podpunkty od 3.1 do 3.9).

Formularz konkursowy

Dodatkowo, dla grup szkolnych, które w dniach 6-9 listopada obejrzą na gorzowskiej scenie „Pana Tadeusza” w reż. Rafała Matusza zostaną zorganizowane warsztaty do spektaklu, które poprowadzą aktorzy Teatru Osterwy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w  terminie 6-26 listopada w teatrze oraz na terenie szkół. Łącznie odbędzie się 20 warsztatów, w których weźmie udział ok. 500 uczestników – uczniów szkół z terenu województwa lubuskiego. Powyższe działania dotyczące „Pana Tadeusza” są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.